Przydomowe oczyszczalnie ścieków, ekologiczne szamba platstikowe
Oczyszczalnia biologiczna z poletkiem rozsączającym - idealna na małe działki. Jest trafionym rozwiązaniem dla gruntów dobrze lub średnio wodoprzepuszczalnych i niskiego poziomu
wód gruntowych.Dowiedz się więcej
Oczyszczalnia biologiczna z odprowadzeniem do cieku wodnego (np. rów, rzeka) - jest to rozwiązanie najprostsze oraz możliwe do zastosowania w każdych warunkach
gruntowych. Dodatkowy atut to niska cena.Dowiedz się więcej
Oczyszczalnia biologiczna ze studnią chłonną - najlepsza w przypadku niewielkich działek. Jest trafionym rozwiązaniem dla gruntów dobrze lub średnio wodoprzepuszczalnych i niskiego poziomu wód gruntowych.
Dowiedz się więcej
Oczyszczalnia biologiczna z poletkiem rozsączającym w nasypie - Najlepsza na małe działki, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki. Oczyszczalnia w tej konfiguracji może być zamontowana w każdej klasie przepuszczalności gruntu, także w gruncie słabo przepuszczalnym (np. gliny).Dowiedz się więcej
Szambo - Zbiorniki bezodpływowe, szamba typu eko o pojemnościach: 2500 l, 4000 l, 8000 l. Dodatkowo szamba ekologiczne można połączyć szeregowo w celu zwiększenia pojemności.
Oczyszczalnia z poletkiem rozsączającym

Oczyszczalnia biologiczna typu BIO-HYBRYDA to nowoczesne i niezwykle tanie w eksploatacji urządzenie osiągające wysoką skuteczność oczyszczania ścieków (redukcja BZT5 = 97%). Oczyszczalnia działa w technologii hybrydowej: łączy zalety złoża biologicznego i osadu czynnego, dzięki czemu posiada wysoką odporność na nierównomierne parametry ścieków (szczególnie na wahania ich temperatury, objętości i ładunku zanieczyszczeń). Ścieki oczyszczone w tej oczyszczalni mogą być odprowadzane bezpośrednio do rowu melioracyjnego, rzeki, studni chłonnej lub poletka rozsączającego.

Proponowane przez nas oczyszczalnie posiadają pełną zgodność z najnowszą normą PN-EN 12566-3 i są znakowane europejskim znakiem bezpieczeństwa CE.


Fot. Biologiczna oczyszczalnia ścieków z poletkiem rozsączającym

Na małe działki wymagające maksymalnie skondensowanej formy rozsączania wody pościekowej polecamy instalcję oczyszczalni biologicznej typu BIO-HYBRYDA z poletkiem rozsączającym. Warunkiem dla zastosowania tego rozwiązania jest występowanie na działce gruntów dobrze lub średnio wodoprzepuszczalnych takich jak żwiry, piaski, czy lessy.

Poletko rozsączające to warstwowe złoże chłonne zbudowane z pospółki piaskowo-żwirowej i żwiru płukanego we frakcji 16-32 mm. Warstwy kruszyw ułożone są poziomo w wykopie i przykryte geowłókniną o gramaturze 100-120 m/m2. Żwir płukany powiększa powierzchnię chłonną gruntu, dzięki czemu może on przyjąć dużą ilość wody w krótkim czasie.

Poletko zajmuje powierzchnię od 25 m2 w przypadku oczyszczalni BIO-HYBRYDA2500 do 36m2 przy oczyszczalni BIO-HYBRYDA4000 i w całości znajduje się pod powierzchnią terenu dając możliwość dowolnego zagospodarowania znajdującego się nad nim ogrodu.

Orientacyjny koszt inwestycji:

Oczyszczalnia dla 1-5 osobowej rodziny
Oczyszczalnia dla 1-10 osobowej rodziny
Oczyszczalnia biologiczna
typu BIO-HYBRYDA 2500
7300zł
Elementy drenażu 440 zł
Montaż instalacji 2500 zł
Pospółka piaskowo-żwirowa (25m3) 1250 zł
Żwir płukany (13 ton) 1300 zł
Razem: 12 700 zł brutto
Oczyszczalnia biologiczna
typu BIO-HYBRYDA 4000
8800zł
Elementy drenażu 660 zł
Montaż instalacji 3000 zł
Pospółka piaskowo-żwirowa (36m3) 1800 zł
Żwir płukany (18 ton) 1800 zł
Razem: 16 060 zł brutto
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
z Certyfikatami
BIO-HYBRYDA2500.pdf
BIO-HYBRYDA4000.pdf
Rysunki techniczne


BIO-HYBRYDA2500.pdf
BIO-HYBRYDA4000.pdf
Projekt budowlany do adaptacji
Info: 24 722 43 86
Oczyszczalnia z odprowadzeniem do cieku wodnego

Nasza firma instaluje oczyszczalnie biologiczne, które oczyszczają ścieki do parametrów wód rzecznych. Tak wysoka skuteczność pozwala na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do istniejącego cieku wodnego np. do rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż działki, kanału, rzeki itp.

Oczyszczalnie osiągają stabilne wysokie wyniki oczyszczania dzięki połączeniu dwóch układów technologicznych - złoża biologicznego i osadu czynnego. Gwarancją wysokiej jakości tych urządzeń jest udowodniona zgodność z europejską Normą 12566-3 i znakowanie symbolem CE.

Nasi klienci często korzystają z możliwości dofinansowania budowy oczyszczalni w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu dofinansowaniu można zredukować wkład własny nawet o 45% .


Fot. Biologiczna oczyszczalnia ścieków z odprowadzeniem do cieku wodnego

Jeśli w pobliżu działki istnieje ciek wodny, to warto zastanowić się nad możliwością wykorzystania go do odprowadzania ścieków oczyszczonych w biologicznej oczyszczalni typu BIO-HYBRYDA. Nasza firma oferuje kompleksową realizację oczyszczalni wraz z wykonaniem przyłączy i wpustu ścieków do istniejącego koryta.

W przypadku zastosowania tego układu najczęściej konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia wodno-pwawnego na wprowadzenie rury odpływowej oczyszczalni do cieku wodnego, oraz ustalenie z gminą wymaganej częstotliwości badań odprowadzanej wody pościekowej.

Odprowadzenie do cieku wodnego jest rozwiązaniem wymagającym najmniejszych nakładów inwestycyjnych i zajmującym najmniejszą powierzchnię potrzebną pod budowę - przy oczyszczalni BIO-HYBRYDA 2500 jest to zaledwie 3,5 m2.

Orientacyjny koszt inwestycji:

Oczyszczalnia dla 1-5 osobowej rodziny
Oczyszczalnia dla 1-10 osobowej rodziny
Oczyszczalnia biologiczna
typu BIO-HYBRYDA 2500
7300zł
Montaż instalacji 1600 zł
Razem: 8900 zł brutto
Oczyszczalnia biologiczna
typu BIO-HYBRYDA 4000
8800zł
Montaż instalacji 1800 zł
Razem: 10 600 zł brutto
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
z Certyfikatami
BIO-HYBRYDA2500.pdf
BIO-HYBRYDA4000.pdf
Rysunki techniczne


BIO-HYBRYDA2500.pdf
BIO-HYBRYDA4000.pdf
Projekt budowlany do adaptacji
Info: 24 722 43 86
Oczyszczalnia ze studnią chłonną

Instalowane przez nas oczyszczalnie działają w technologii hybrydowej łączącej w jednym zbiorniku osad czynny i złoże biologiczne tj. dwie najskuteczniejsze i najbardziej uznane metody oczyszczania ścieków. Są to urządzenia o przekonująco wysokiej skuteczności - redukują około 97% zanieczyszczeń niesionych ze ściekami. Instalujemy wyłącznie polskie oczyszczalnie, a najczęściej typ BIO-HYBRYDA produkowany przez EKOPOL.

Montujemy oczyszczalnie o różnych przepustowościach dobowych, które dopasowujemy do potrzeb gospodarstw o różnej liczbie mieszkańców. Doboru odpowiedniego urządzenia dokonujemy na podstawie planowanego zużycia wody (150 l/os.) i występujących w obrębie działki warunków gruntowo wodnych.

Na nasze oczyszczalnie można uzyskać dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urządzenia posiadają pełną zgodność z najnowszą normą PN-EN 12566-3 i są znakowane europejskim znakiem bezpieczeństwa CE.


Fot. Biologiczna oczyszczalnia ścieków z odprowadzeniem do studni chłonnej

Na małe działki, gdzie grunt jest dobrze przepuszczalny dla wody, lub gdzie zalegająca powierzchniowo glina uniemożliwia sprawne odprowadzanie wody, ale pod nią stwierdzono pokłady gruntów chłonnych polecamy instalację biologicznej oczyszczalni z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków za pomocą studni chłonnej.

Studnia chłonna składa się z systemowej obudowy wykonanej z GRP i żwirowo-piaskowych warstw filtracyjnych umożliwiających oddawanie oczyszczonych ścieków do gruntu. Jest rozwiązaniem estetycznym (niemal niewidocznym z powierzchni gruntu), zajmującym niewielką powierzchnię i relatywnie niedrogim. Ponad grunt w miejscu budowy studni uwypukla się jedynie pokrywa o średnicy 50cm, kolor trawiasto-zielony.

Dodatkowym atutem studni chłonnej jest niewielka powierzchnia potrzebna pod instalację. Przy oczyszczalni dla max. 5 użytkowników (BIO-HYBRYDA2500) powierzchnia studni nie przekracza 25 m2.

Orientacyjny koszt inwestycji:

Oczyszczalnia dla 1-5 osobowej rodziny
Oczyszczalnia dla 1-10 osobowej rodziny
Oczyszczalnia biologiczna
typu BIO-HYBRYDA 2500
7300zł
Obudowa studni chłonnej 800 zł
Montaż instalacji 2500 zł
Pospółka piaskowo-żwirowa (25m3) 1250 zł
Żwir płukany (13 ton) 1300 zł
Razem: 13 150 zł brutto
Oczyszczalnia biologiczna
typu BIO-HYBRYDA 4000
8800zł
Obudowa studni chłonnej 800 zł
Montaż instalacji 3000 zł
Pospółka piaskowo-żwirowa (36m3) 1800 zł
Żwir płukany (18 ton) 1800 zł
Razem: 16 200 zł brutto
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
z Certyfikatami
BIO-HYBRYDA2500.pdf
BIO-HYBRYDA4000.pdf
Rysunki techniczne


BIO-HYBRYDA2500.pdf
BIO-HYBRYDA4000.pdf
Projekt budowlany do adaptacji
Info: 24 722 43 86
Oczyszczalnia z poletkiem rozsączającym w nasypie

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo szeroki wachlarz najwyższej jakości oczyszczalni ścieków, osiągających znakomite efekty w nautralizacji ścieków wytwarzanych w Państwa domach.

Nasi klienci najczęściej decydują się na instalację oczyszczalni biologicznej typu BIO-HYBRYDA produkowanej przez firmę EKOPOL. Oczyszczalnia ta stanowi w pełni biologiczny system neutralizacji zanieczyszczeń zawartych w ściekach i gwarantuje uzyskanie na odpływie wody pościekowej oczyszczonej w 96-98%. W zbiorniku oczyszczalni ścieki są napowietrzane drobnopęcherzykowo, wielokrotnie mają kontakt z mikroorganizmami żyjącymi w złożu biologicznym i osadzie czynnym, za każdym razem tracąc rozpuszczone związki organiczne. Do napowietrzania ścieków w reaktorze zastosowano dmuchawę mambranową z elektromaznesem, uzyskując wysoką wydajność natleniania przy minimalnym hałasie i zużyciu energii.

Wszystkie używane przez naszą firmę urządzenia posiadają wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty - dla oczyszczalni BIO-HYBRYDA jest to zgodność z Normą PN-EN 12566-3, Aprobata Techniczna IOŚ i A test Higieniczny PZH.


Fot. Biologiczna oczyszczalnia ścieków z poletkiem rozsączającym w nasypie

W przypadku występowania na działce gruntów słabo wodoprzepuszczalnych jak np. gliny i/lub wysokiego poziomu lustra wód gruntowych proponujemy instalację oczyszczalni biologicznej typu BIO-HYBRYDA z przepompownią i poletkiem rozsączającym w nasypie. Wiąże się to z powstaniem na działce małej górki o wymiarach przy podstawie 5m x 5m i wysokości 0,8m - 1m (dla BIO-HYBRYDA2500).

Ścieki podawane są z przepompowni do studzienki rozdzielczej (ponad poziom gruntu), a dalej płyną rurami drenarskimi do położonych niżej żwirowych warstw filtracyjnych. Wierzchnia warstwa (żwir płukany) zostaje zabezpieczona geowłókniną o gramaturze 100-120 g/m2 i zasypana ochronną warstwą gruntu rodzimego o grubości min 0,6 m. Warstwa gruntu zabezpiecza układ rozsączający przed chłodem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz tworzy widoczy na powierzchni terenu nasyp.

Orientacyjny koszt inwestycji:

Oczyszczalnia dla 1-5 osobowej rodziny
Oczyszczalnia dla 1-10 osobowej rodziny
Oczyszczalnia biologiczna
typu BIO-HYBRYDA 2500
7300zł
Elementy drenażu 440 zł
Przepompownia ścieków 1300 zł
Montaż instalacji 2500 zł
Pospółka piaskowo-żwirowa (25m3) 1250 zł
Żwir płukany (13 ton) 1300 zł
Razem: 14 090 zł brutto
Oczyszczalnia biologiczna
typu BIO-HYBRYDA 4000
8800zł
Elementy drenażu 660 zł
Przepompownia ścieków 1300 zł
Montaż instalacji 3000 zł
Pospółka piaskowo-żwirowa (36m3) 1800 zł
Żwir płukany (18 ton) 1800 zł
Razem: 17 360 zł brutto
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
z Certyfikatami
BIO-HYBRYDA2500.pdf
BIO-HYBRYDA4000.pdf
Rysunki techniczne


BIO-HYBRYDA2500.pdf
BIO-HYBRYDA4000.pdf
Projekt budowlany do adaptacji
Info: 24 722 43 86